INSCHRIJVEN?
[klik hier]

Voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie is – de naam zegt het eigenlijk al – een leerprogramma dat kinderen kunnen volgen vóórdat zij aan hun basisschooltijd beginnen. Peuters met bijvoorbeeld een taalachterstand hebben veel baat bij voor- en vroegschoolse educatie. Op een speelse, stimulerende manier wordt er gewerkt aan de achterstand van het kind, zodat hij of zij vervolgens optimaal voorbereid aan de basisschooltijd kan beginnen.

In dit artikel vertellen we u meer over de mogelijkheden van voor- en vroegschoolse educatie en de manier waarop Dynamo Peuters dit aanbiedt. Heeft u interesse in een kennismakingsgesprek of wilt u graag persoonlijk informatie inwinnen bij Dynamo? Vult u dan gerust alvast het interesseformulier in.

Voor- en vroegschoolse educatie

Waarom voor- en vroegschoolse educatie?

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier en tempo. De één spreekt met twee jaar al hele zinnen uit, terwijl de ander op die leeftijd nog veel meer moeite heeft met het vormen van woordjes. Dat geldt ook voor allerlei andere ontwikkelgebieden. Op zich zorgt een (lichte) taalachterstand op peuterleeftijd nog niet voor zoveel problemen (de één is nu eenmaal sneller dan de ander), maar het is wel belangrijk dat het kind hier in de toekomst geen hinder van ondervindt. Daarom is de VVE-indicatie in het leven geroepen.

De VVE-indicatie geeft aan dat het wenselijk is dat een kind extra ondersteuning krijgt op de voorschool of peuterspeelzaal. Deze indicatie wordt afgegeven door het consultatiebureau of het Ouder- en Kindcentrum.

Wanneer wordt een VVE-indicatie gegeven?

Het is van meerdere factoren afhankelijk of een kind in aanmerking komt voor een VVE-indicatie. Deze criteria zijn bovendien per gemeente verschillend. De strekking is dat de consultatiearts en jeugdverpleegkundige een VVE-indicatie afgeven wanneer zij verwachten dat het kind zónder voor- en vroegschoolse educatie een taalachterstand ontwikkelt. Over het algemeen wordt de definitieve indicatie gegeven wanneer het kind 14 maanden is. De eerste schatting wordt bij 11 maanden gemaakt.

Waarom voor- en vroegschoolse educatie?

Het VVE-programma

Uw kind heeft voor- en vroegschoolse educatie nodig: en dan? Als uw kind een VVE-indicatie heeft gekregen komt hij of zij in aanmerking voor een speciaal VVE-programma. Dit programma is erop gericht om uw kind spelenderwijs te stimuleren om met zijn of haar achterstand aan de slag te gaan. Een dergelijk VVE-programma wordt bij Dynamo Peuters altijd gegeven door een VVE-gecertificeerde pedagogisch werker die uw kind optimaal kan begeleiden.

De VVE-programma’s die we bij Dynamo Peuters bieden richten zich op de volgende ontwikkelingsgebieden:

  • Taalontwikkeling
  • Rekenvaardigheid
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling

Afhankelijk van het gebied waarbij uw kind begeleiding nodig heeft, worden er passende activiteiten ondernomen. Voor stimulering van de taalontwikkeling en woordenschat wordt bijvoorbeeld samen gezongen, gepraat en gelezen. De beginnende rekenvaardigheid wordt gestimuleerd door te tellen, te passen en te puzzelen. Bij de sociaal-emotionele ontwikkeling ligt de focus op samen spelen, elkaar helpen, hulp leren vragen en dingen oplossen om zo het zelfvertrouwen te stimuleren. Samen bewegen, dansen en schilderen bevordert het motorisch vermogen.

Het VVE-programma

Dynamo Peuters: peuterspeelzaal gericht op voor- en vroegschoolse educatie

Verspreid over heel Amsterdam vindt u de voorscholen van Dynamo Peuters die stuk voor stuk VVE-programma’s aanbieden. Op onze VVE peuterspeelzalen wordt nét dat stapje extra gezet waardoor uw kind optimaal gestimuleerd wordt om zichzelf te ontwikkelen, naast dat er natuurlijk volop ruimte is om lekker samen te spelen met leeftijdsgenootjes. Uiteraard kunnen ook kinderen zonder VVE-indicatie bij ons terecht. Waar het om gaat is dat uw kind spelenderwijs leert, plezier maakt en zichzelf ontwikkelt op belangrijke gebieden. Door deze aanpak groeit de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van uw kind, zodat hij of zij een prettige basis legt voor het verdere verloop van zijn of haar leven.

Meer weten over voor- en vroegschoolse educatie?

Wilt u meer informatie over voor- en vroegschoolse educatie of wilt u graag kennismaken op één van de Dynamo Peuters voorscholen in Amsterdam? Vult u dan gerust het interesseformulier in, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.